0 votes

Multicam editing ma ak he camera sa alag alag ange sa record kar ka kar saktha ha kya

in UI/UX Designing by (280 points)

1 Answer

0 votes
by (1.6k points)
Han, Kar sakte hain lekin sabhi angels ka Audio same hona chahiye. Because sare angel ko audio se sync Karna hota hai.
...